วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ขั้นตอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ1.  นักศึกษารับแบบประวัติและสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากอาจารย์ที่ปรึกษาประจำวิชาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพฯ
2. นักศึกษาติดต่อ หาสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้วยตนเอง 

3.   กรอกแบบฟอร์ม  และ ระบุข้อมูลในระบบออนไลน์  จากนั้นส่งแบบฟอร์มให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

4. ฝ่ายฝึกประสบการณ์ฯ จัดแบ่งนักศึกษาให้อาจารย์นิเทศ
5. นักศึกษารับเอกสารเพื่อส่งให้หน่วยงานที่ขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปนี้
          5.1 แบบส่งตัวเข้าฝึกประสบการณืวิชาชีพ
          5.2 นักศึกษา Print สมุดบันทึกการฝึกประสบการณ์วชาชีพ  จาก Web site
          5.3 แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
          5.4 แบบส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพกลับสถาบัน
          5.5 หนังสือรับรองการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
6. นักศึกษาต้องร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศน์ก่อนออกฝึกงาน โดย อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภายใต้การดูแลของอาจารย์นิเทศก์ ผู้ควบคุมการฝึกของหน่วยงานหรือสถานประกอบการ 

8.  นักศึกษาต้องร่วมทำโครงการบริการวิชาการ  โดยมีให้มีการจัดทำในรูปของกลุ่มประมาณ 15 - 20 คน/กลุ่ม (ในทุกโครงการต้องมีการอาจารย์เป็นที่ปรึกษากลุ่ม)
9 .เมื่อครบกำหนดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้นักศึกษานำสมุดบันทึกการฝึกประสบการณืวิชาชีพ และแบบประเมินผลของผู้ควบคุมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มอบให้อาจารย์นิเทศก์ ส่วนหนังสือส่งตัวกลับ ส่งมอบให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาฝึกประสบการณ์

10. เข้าร่วมการสัมมนาเสนอผลงาน การฝึกประสบการณ์ฯ และการทำโครงการระหว่างฝึกฯ (แบบบูรณาการ)  โดยให้ดำเนินการดังนี้
     10.1 ก่อนถึงกำหนดวันนำเสนอผลงาน (อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกประสบการณ์จะเป็น กำหนดและแจ้งกับนักศึกษา) ให้นักศึกษาเตรียมจัดสถานที่ เตรียมผลงานของตนเอง (เช่น ภาพถ่าย ป้าย หรืออื่น ๆที่เกี่ยวข้อง) เพื่อแสดงผลงานภายในบริเวณงาน
    10.2 นักศึกษา นำเสนอผลงานในวันรุ่งขึ้น (โดยนักศึกษาต้องจัดทำ สไลด์ นำเสนอผลงานด้วย)

11.เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและสัมนาหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีโดยศูนย์ฝึกประสบการณืวิชาชีพเป็นผู้รับผิดชอบจัดขึ้นร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์นิเทศก์

หมายเหตุ* ข้อ 1 -3 นักศึกษาต้องดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อยในภาคเรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น